MENU

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Marián Balažka Systém duálneho vzdelávania v strednej škole 8 82
Poruchy emoconality, správania a učenia u žiakov 10
Inteaktívna tabuľa v edukačnom procese 11
Počítačogvá gramotnosť 15
Využívanie informačno-komunikačných technol. vo vyučovaní 8
Integrácia žiakov so špeciál. výchovno-vzdel. potrebami v bežnej škole 21
Komunikácia pedagogického zamestnanca 9
Ing. Ľudmila Benková AutoCAD v školskej praxi 10 26
Soc.-psychol. aspekty efektívneho správania učiteľa 16
Akad. arch.Pavol Bratský Aktivizujúce metódy vo výchove 24 55
Nové prístupy vo výtvar.edukácii na ZŠ, SŠ a ZUŠ 10
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Umenie ako inšpirácia a potenciál pre vzdelávanie 11
Mgr. Lucia Findoráková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 42
Práca s multimédiami 7
Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov 9
Využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom procese 7
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. art. Štefánia Gajdošová Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10 60
Využívanie informačno-komunikačných technol. vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Návrh a tvorba web stránok 15
Mgr. art. Katarína Ivanová Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov 9 33
Tvorba vzdelávacieho programu kntinuálneho vzdelávania 10
Využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom procese 7
Práca s multimédiami 7
Mgr. Jaroslav Kaminský Prevencia úrazov v edukačnom procese telesnej výchovy 10 21
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 11
ak. mal.Darina Kopková Tvorba vzdelávacieho programu kntinuálneho vzdelávania 10 43
Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov 9
Práca s multimédiami 7
Využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom procese 7
Využitie tvorby web stránok v edukačnom procese 10
Mgr. Dana Marič Etika a etiketa v pracov. a soc. prostredí pedagogického zamestnanca 15 32
Excel v praxi 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Ing. Alena Mayer Kultúra a umenie vo vyučovacom procese na gymnáziu 10 64
Finančná gramotnosť 14
Využívanie informačno-komunikačných technol. vo vyučovaní 25
Návrh a tvorba web stránok 15
Mgr. Renáta Novotná Markovičová Inteaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
RNDr. Ivana Péchyová Základná obsluha počítača 8 99
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tabuľkový procesor Excel pre zaiatočníkov 7
Lyžiarsky inštruktorsky kurz zjazdového lyžovania 10
Sebapoznanie ako predpoklad zvlád. agresivity a riešenia konfliktov 25
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Ing. Miriam Pentráková Externé testovanie v oblasti vzdwelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10 33
Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov 9
Využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom procese 7
Práca s multimédiami 7
Ing. arch.Miroslav Pika AutoCAD v školskej praxi 10 10
Mgr. art. Noémi Ráczová Kompletnosť v interaktívnych technológiach 15 74
Kompletnosť v interaktívnych technológiach 15
Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov 9
Kreativizácia osobnosti učiteľa 21
Využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom procese 7
Práca s multimédiami 7
Mgr. Ľubica Reváková Využitie interaktívnych digitálnych technológií v edukačnom procese 15 30
Nové prístupy vo výtvar.edukácii na ZŠ, SŠ a ZUŠ 15
Mgr. Jana Steingartner Komunikácia pedagogického zamestnanca 6 31
Inteaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Externé testovanie v oblasti vzdwelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia 10
Mgr. art. Eva Tkáčiková Finančná gramotnosť 7 7


© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria