MENU

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Animovaná tvorba ATA
Aplikovaná ekonómia APE
Architektonická tvorba ART
Bibliofília BIB
Biológia BIO
concept art CNR
Dejepis DEJ
Dejiny a teória dizajnu DTD
Dejiny animovaného filmu DAF
dejiny digitálnych médií DDM
Dejiny divadla, filmu a televízie DDF
Dejiny dizajnu DDI
Dejiny fotografie DFO
Dejiny grafiky DGR
Dejiny kinematografie DKI
Dejiny parkov a záhrad DPZ
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
deň otvorených dverí dod
Digitálna animácia DIA
Digitálne multimédiá DMU
dizajn - doplnok DDO
Dizajn a modelovanie DZM
Dizajn interiérov DZI
Dizajn predmetov DZP
Dizajnérska prax DPX
Dokumentácia v CAD CAD
Dokumentárna fotografia DOF
ekológia EKL
ekonomika EKO
Estetika EST
Etická výchova ETV
etická výchova/náboženská výchova E/N
exkurzia exk
Exteriérová tvorba EXT
Figurálne kreslenie FIK
Filmové techminimum FTM
Firemná identita FID
Fotografická technika FOT
Fotografická tvorba FTV
Fotografický dizajn FDE
Fotografovanie a video FVI
Fyzika FYZ
Grafická príprava GRP
Grafické techniky GRT
Grafický dizajn GDI
Grafický dizajn tlačovín GDT
Chémia CHE
Informatika INF
interiér - konštrukcie ITK
interiér - typológia ITT
interiérová tvorba ITV
Intermediálna tvorba INT
Knižná tvorba KTV
Knižná tvorba - historické KTV
knižná tvorba k KTV
Komiks a ilustrácia KAI
Komunikačný dizajn KOD
Konštrukcia odevov KOO
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v cudzom jazyku
konverzácia v nemeckom jazyku
Konzervátorská a reštaurátorska dokumentácia KRH
konzervátorská technológia KZT
Konzervovanie KON
Kostým, objekt, bábka KOB
Kresba KEB
kresba - anatómia KBA
kresba - štylizácia KBS
Kreslená animácia KEA
Krúžok KRZ
kultúrne podujetie kup
Maliarska príprava MLP
Manažment a marketing MMR
Matematika MAT
Metódy zobrazovania MZO
Modelovanie MOD
Modelovanie 3D MD3
Modelovanie a práca s materiálom MPA
Moderné výtvarné umenie MVU
multimediálna prezentácia MPR
Náboženská výchova NBV
Náuka o farbe NOF
Náuka o materiáloch NAM
Navrhovanie NAV
Nemecký jazyk NEJ
Nepovinný predmet: aplikovaná ekonómia APE
Obalovy dizajn OBD
Občianska náuka OBN
Obytný interiér OIN
Odborná angličtina OAG
odborná konverzácia v anglickom jazyku OKA
odborná nemčina ONM
odborné kreslenie a modelovanie OBO
odborné zameranie OZA
odborný cudzí jazyk
Odevná tvorba ODT
odevný dizajn ODI
Ochrana pamiatok OPA
Osobná prezentácia OPR
Písmo PIM
Písmo a kaligrafia PKA
Písmo a typografia PIT
Plagátová tvorba PBG
Plošná tvorba PBX
Počítačová animácia PQA
Počítačová grafika POG
Portrétna fotografia POF
práca na odbore pro
praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktická ekonomika PEK
Praktická fotografia PFO
Prax PXA
Priestorová tvorba PEG
Priestorový dizajn PDI
Príprava do tlače PDT
projektový seminár PSE
Psychológia reklamy PRS
Rastrová grafika RGR
Reklamná fotografia RFO
Reklamná tvorba RTA
Reportážna fotografia REF
reštaurátorská dokumentácia REU
ročníkový projekt rop
Rozšírená technológia ROT
Scénicky dizajn SCD
scénicky priestor SCP
Slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie SPR
Stratégia digitálnych produktov SDP
školský výlet škv
športový deň špd
Technické kreslenie TCK
Techniky a technológie animovaného filmu TFM
techniky a technológie trikového filmu TFM
Technológia TEC
Technológia maľby TMA
Technologická kópia TKO
Telesná a športová výchova TŠV
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teória 3D animácie T3A
Teória a dejiny reklamy TDR
Teória a psychológia reklamy TRL
Teória ateliérovej fotografie TAF
Teória dizajnu TED
Teória exteriérovej tvorby TET
Teória priestorovej tvorby TPT
Teória scénickej tvorby TST
Tovaroznalectvo TVZ
Tradičné remeselné techniky TRT
Tvorba web stránok TWS
Typografia TYP
Umelecká prax UPX
Vektorová grafika VEG
verejný interiér VIN
Verejný priestor VEP
Video tvorba VIB
videotvorba VIB
voliteľné predmety VOP
výpočtová technika VYT
výstavy a prezentácie vap
Výstavy a prezentácie VAP
Výtvarná príprava VPR
Výtvarné techniky VYY
Základy audiovizuálnej tvorby ZAT
základy ekológie ZEK
základy fotografovania ZAF
Základy kinematografie a videa ZKI
základy osobnej prezentácie ZOP
Základy podnikania ZPD
Základy programovacích jazykov ZPJ
Základy technológie ZTG
Základy vizuálnej komunikácie ZVK
Základy záhradnej architektúry ZZA
Zdravotná telesná výchova ZRT
Zvuková dramaturgia filmu ZVF

© aScAgenda 2020.0.1195 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.11.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria