MENU

o mne VPR_výtvarníci_1r VPR odev_1r KRE_odev_1r PiK _grafici_1r PiT_ výtvarníci_dizajnéri_2r NAM_odev_3r KRE_reštaur_3r Fotoalbum

Mgr. art. Andrea Bednárová

 Výtvarná PRíprava  

je hlavný profilový predmet, rozvíja tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov.                                                                        

Umožňuje žiakom získať poznatky o základných prvkoch výtvarného jazyka, prostriedkoch výstavby a kompozície diela.  Jednotlivé cvičenia preferujú priestorové vyjadrenie a plasticitu, prechod od plochy cez reliéf k priestorovému stvárneniu. 

V 2. ročníku sa venuje pozornosť súhrnným kompozičným cvičeniam, ktoré vyúsťujú do fantazijno-koncepčných štúdií, smerujúcich k rozvíjaniu predstavivosti v oblasti danej technológie.                                                                                            Základy osobnej umeleckej prezentácie umožnia žiakom budovať svoje portfólio s využitím najnovších informačno- komunikačných technológií.

Súčasťou hodnotenia predmetu je samostatná práca na záverečnom ročníkovom projekte.

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria