MENU

Mgr. Art. Rudolf Lacko

Moje predmety

 

Vyučovací predmet Kresba.

 

Vdruhom ročníku sa so žiakmi zameriavame na upevňovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností, ktoré  nadobudli v prvom ročníku. Jedná sa hlavne o schopnosť porovnávať proporcie celku a detailov navzájom voči sebe. Ďalšou dôležitou veličinou a kompetenciou je schopnosť konštrukčne a anatomicky správne zobraziť časti ľudského tela, lebky a ľudskej tváre. Na hodinách sa žiaci oboznamujú s anatomickou stavbou a princípmi, podľa ktorých je skonštruované ľudské telo a snažia sa ich pochopiť a napodobiť vo svojich kresbách. Pracujeme so sádrovými odliatkami aj živými modelmi. Po pochopení a aplikácii týchto princípov v lineárnej kresbe sa v druhom polroku venujeme rozvoju tonálnej kresby s tieňovaním a vyjadrením priestoru, svetla a tieňov. Žiaci sa učia porovnávať intenzitu jednotlivých tieňov a ich prevedenie do kresby tak, aby odrážali skutočnosť. Rozvíjajú tým citlivosť vnímania rozdielov vo valéroch čiernobielej kresby.

Pri práci používame prírodný uhoľ, plastickú gumu, mäkké handričky, ploché štetce, špilky a baliace papiere.

 

 

V štvrtom ročníku žiaci upevňujú a fixujú kompetencie a zručnosti nadobudnuté v predošlých ročníkoch. Jedná sa hlavne o konštrukčnú kresbu, zmysel pre proporcie, priestorové vzťahy ale aj schopnosť zobraziť trojrozmerný objekt v skutočnej životnej veľkosti na dvojrozmernej ploche papiera.  Pokračuje aj rozvoj schopnosti práce s valérmi šedí pri tieňovaní. Po treťom ročníku sa  rozvíja kresba celej figúry v statických aj pohyblivých polohách. Účelom je spoznať ľudské telo a dokázať ho zachytiť v rôznych polohách a skratkách.  Náplňou maturitného ročníka je aj hľadanie a upevňovanie svojho vlastného rukopisu a výtvarného prejavu v kresbe. Tu nastupujú  možnosti využitia aj iných materiálov ako je uhoľ, napríklad lavírovaný tuš, suchý pastel a podobne.

 

 

 

Vyučovací predmet Konzervátorská technológia.

 

V treťom ročníku sú náplňou tohto predmetu témy, ktoré po teoretickej stránke posúvajú žiakov v oblasti nadobúdania odborných kompetencií týkajúcich sa umelecko-remeselných techník a konzervátorských postupov. V prvom polroku sa žiaci učia o pozlacovaní rôznych povrchov a na rozličné materiály. Spoznávajú náradie, náčinie a  materiály používané v minulosti a dnes. Dozvedajú sa o ich vlastnostiach, špecifikách a spôsoboch použitia. Ďalšími témami sú koža a pergamen. Postupne sa dozvedajú o histórii, spôsoboch spracovania a výroby, ako aj o využití týchto materiálov v umelecko-remeselných oblastiach. Táto téma nadväzuje aj na základné konzervátorské úkony týkajúce sa užitého umenia, kde sa koža vyskytuje ako súčasť artefaktu.  Predposlednou témou je téma historických pečatí. Tu sa žiaci oboznamujú s typmi, vývojom a dôvodmi existencie pečatí. Rovnako ako v predošlej téme sa dozvedajú aj o materiáloch používaných na prevenciu a základné konzervátorské úkony používané v tejto oblasti. Poslednou témou je knižná väzba. Tá sa začína stručným prehľadom typológie a vývoja knihy. V druhej polovici témy sa žiaci  teoreticky oboznamujú s konzervátorskými postupmi aplikovanými In situ na knižnej väzbe. Tento predmet je koncipovaný tak, aby absolventi po skončení štúdia poznali materiály a zariadenia používané v múzejníckej alebo archivárskej praxi, a mohli sa tak uplatniť ako konzervátorské stredoškolské kádre na týchto pracoviskách.

 

Predmet Prax.

 

V predmete prax sa v treťom aj štvrtom ročníku na našom oddelení podarilo už pred mnohými rokmi naplniť ideu prepojenia na trh práce. Na tomto predmete sa vyučuje tak, že sa žiaci stretávajú počas celého roka s historickými artefaktmi a na nich sa učia formou ukážok aj samostatnej práce pod vedením odborných pedagógov. Je tým naplnená idea prepojenia so skutočnou reálnou prácou, ktorú budú absolventi po skončení štúdia vykonávať ako zamestnanci múzeí, konzervátorských dielní a podobne. Súčasťou predmetu je aj vyhotovenie protokolov a dokumentácií, ako aj nadobúdanie finančnej gramotnosti pri tvorbe rozpočtových kalkulácií nákladov na materiál.

 

 

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria